Вработете се во управа на финансиска полиција - Отворени 27 места

Врз основа на член 7г, 37, 38 и 39 од Законотза финансиската полиција („Службен ВесникнаРепубликаМакедонија" бр. 12/14 ,43/14, 33/15, 27/1 6, 83/18 и 193/18 )1член 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен Весник на Република Македонија" бр. 62/05 39/12, 25/13, 187/13, 20/15, 33/15, 72/15 129/15, 27/16, 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 110/19) и член 17 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен Весник на Република Македонија" бр. 238/18), Комисијата за спроведување на постапка за вработување при Министерство за финансии Управа за финансиска полиција, објавува 

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 01/2019
за вработување во Управата за финансиска полиција 
 
Управата за финансиска полиција има потреба од вработување
на неопределено време со полно работно време за 27 извршители Финансиски полицајци, за следните работни места: 

1 Советник помошник на директорот за безбедност и контрола за ниво А3 шифра ФИН02 08 A01 001, Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 47. 265, 00 денари, 

Општи услови
државјанин на Република Северна Македонија, психофизички здраво (способно лице) и со предиспозиции за вршење на работите на финансиски полицаец, ниво на квалификации VI A според Националната рамка на високообразовните квалификации, најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на правни науки, економски науки или безбедност, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), најмалку 7 (седум) години работно искуство. 

Посебни услови
поседува безбедносен сертификат на класифицирани информации со етепен државна тајна, односно со безбедносна проверка да е утврдено дека не постои безбедносен ризик од вработување на лицето со степен на класифицирани информации од степен државна тајна.

Заинтересираните кандидати потребно е да достават:
уверение за државјанство на РСМ (не постаро од 6 месеци), лична биографија (CV) не поголема од 5 страни со задолжително наведен контакт телефон и адреса, мотивационо писмо од најмногу 500 зборови, диплома или уверение за завршено образование со просек за успех, доказ за англиски јазик, доказ за познавање на бараните компјутерски вештини и доказ за работно искуство (период евидентиран во агенцијата за вработување како работен стаж). 

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 година се Македонец(ка) 1 

2. Раководител на одделение главен инспектор за финансиски истраги за ниво АЗ шифра ФИН 02 08 АОЗ 001, Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 40. 565, 00 денари, 

Општи услови
државjанин на Република Северна Македониja, психофизички здраво (способно лице) и со предиспозиции за вршење на работите на финансиски полицаец, ниво на квалификации VI A според Националната рамка на високообразовните квалификации, најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на правни науки, економски науки или безбедност, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), најмалку 5 (пет) години работно искуство. 

Посебни услови
- поседува безбедносен сертификат на класифицирани информации со степен строго доверливо, односно со безбедносна проверка да е утврдено дека не постои безбедносен ризик од вработување на лицето со степен на класифицирани информации од степен строго доверливо. 

Заинтересираните кандидати потребно е да достават:
уверение за државјанство на РСМ (не постаро од 6 месеци), лична биографија (CV) не поголема од 5 страни со задолжително наведен контакт телефон и адреса, мотивационо писмо од најмногу 500 зборови, диплома или уверение за завршено образование со просек за успех, доказ за англиски јазик, доказ за познавање на бараните компјутерски вештини и доказ за работно искуство (период евидентиран во агенцијата за вработување како работен стаж). 

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 година се Македонец(ка) 1 

3. Самостоен инспектор за даночни измами иданочно затајувањезаниво Б2 шифра ФИН02 08Б01 001, Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 37.215,00 денари, 

4. Самостоен инспектор за финансискиистраги за ниво Б1 шифра ФИН 02 08 Б01 001, Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 37.215,00 денари, 

5. Самостоен инспектор за откривање на перење пари и други приноси од казниво дело за ниво Б 1 шифра ФИН 0208Б01001, Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 37. 215, 00 денари, 

6. Самостоен инспектор за спречување на финансиски измами со европски фондови за ниво Б 1 шифра ФИН 02 08 Б0 1 00 1 Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 37. 215, 00 денари, 

7. Самостоен инспектор за откривање на корупција при јавни набавкизанивоБ! шифраФИН0208Б01 001, Еден(1)извршител, со основна плата во нето износ од 37. 2 1 5, 00 денари, 

Општи услови
државјанин на Република Северна Македонија, психофизички здраво (способно лице) и со предиспозиции за вршење на работите на финансиски полицаец, ниво на квалификации VI A според Националната рамка на високообразовните квалификации, најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на правни науки, економски науки или безбедност, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕвропскатаУнија (англиски, француски, германски), најмалку 3 (три) години работно искуство. 

Посебни услови
поседува безбедносен сертификат на класифицирани информации со степен строго доверливо, односно со безбедносна проверка да е утврдено дека не постои безбедносен ризик од вработување на лицето со степен на класифицирани информации од степен строго доверливо. 

Заинтересираните кандидати потребно е да достават:
уверение за државјанство на РСМ (не постаро од 6 месеци), лична биографија (CV) не поголема од 5 страни со задолжително наведен контакт телефон и адреса, мотивационо писмо од најмногу 500 зборови, диплома или уверение за завршено образование со просек за успех, доказ за англиски јазик, доказ за познавање на бараните компјутерски вештини и доказ за работно искуство (период евидентиран во агенцијата за вработување како работен стаж). 

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019
година се Македонец(ка) .

8. Виш инспектор за информатички технологии и поддршка за ниво Б2 шифра ФИН 02 08 Б02 001, Еден (1) извршител, соосновна плата во нето износ од 34. 534, 00 денари, 

9. Виш инспектор за испитување на компјутерска опрема за ниво Б2 шифра ФИН 02 08 Б02 00 1 Еден (1 извршител, со основна плата во нето износ од 34. 534, 00 денари, 

Општи услови
државјанин на Република Северна Македонија, психофизички здраво (способно лице) и со предиспозиции за вршење на работите на финансиски полицаец, ниво на квалификации VI A според Националната рамка на високообразовните квалификации, најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на информатичко комуникациските науки, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), најмалку 3 (трн) годиниработно искуство. 

Посебни услови
поседува безбедносен сертификат на класифицирани информации со степен строго доверливо, односно со безбедносна проверка да е утврдено дека не постои безбедносен ризик од вработување на лицето со степен на класифицирани информации од степен строго доверливо. 

Заинтересираните кандидати потребно е да достават:
уверение за државјанство на РСМ (не постаро од 6 месеци), лична биографија (CV) не поголема од 5 страни со задолжително наведен контакт телефон и адреса, мотивационо писмо од најмногу 500 зборови, диплома или уверение за завршено образование со просек за успех, доказ за англиски јазик, доказ за познавање на бараните компјутерски вештинии доказ за работно искуство (период евидентиран во агенцијата за вработување како работен стаж). 

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 година се: од точка 8 за Албанец(ка) 1 и точка 9 за Турчин(ка) 1.

10. Виш инспектор за даночни измамии даночно затајување за ниво Б2 шифра ФИН 02 08 Б02 00 1 Еден 1 извршител, со основна плата во нето износ од 34. 534, 00 денари, 

11 Виш инспектор за финансиски истраги за ниво Б2 шифра ФИН 02 08 Б02 001, Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 34. 534, 00 денари, 

Општи услови
државјанин на Република Северна Македонија, психофизички здраво (способно лице) и со предиспозиции завршењена работите на финансиски полицаец, ниво на квалификации VI A според Националната рамка на високообразовните квалификации, најмалку 240 кредити според ЕКТС илизавршен VII/1 степен од областа на правни науки, економски науки или безбедност, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), најмалку 3 (три) години работно искуство. 

Посебни услови
поседува безбедносен сертификат на класифицирани информации со степен строго доверливо, односно со безбедносна проверка да е утврдено дека не постои безбедносен ризик од вработување на лицето со степен на класифицирани информации од степен строго доверливо. 

Заинтересираните кандидати потребно е да достават: уверение за државјанство на РСМ (не постаро од 6 месеци), лична биографија (CV) не поголема од 5 страни со задолжително наведен контакт телефон и адреса, мотивационо писмо од најмногу 500 зборови, диплома или уверение за завршено образование со просек за успех, доказ за англиски јазик, доказ за познавање на бараните компјутерски вештинии доказ за работно искуство (период евидентиран во агенцијата за вработување како работен стаж). 

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 година се: од точка 10 за Македонец(ка) 1 и точка 1 1 за Албанец(ка) 1. 

12. Инспекторзаоперативнастратешка анализаи документирање за ниво БЗ шифра ФИН 02 08 БОЗ 00 1 Еден (1 извршител, со основна плата во нето износ од 30. 668, 00 денари,

13. Инспектор за даночни измамии даночно затајување за ниво БЗ шифра ФИН 02 08 БОЗ 00 1 Два (2) извршители, со основна плата во нето износ од 30. 668, 00 денари,

14. Инспектор за финансиски истраги за ниво БЗ шифра ФИН 02 08 Б03 00 1 Два (2) извршители, со основна плата во нето износ од 30. 668, 00 денари, 

Општи услови
државјанин на Република Северна Македонија, психофизички здраво (способно лице) и со предиспозиции завршењена работите на финансиски полицаец, ниво на квалификации VI A според Националната рамка на високообразовните квалификации, најмалку 240 кредити според ЕКТС илизавршен VII/1 степен од областа на правни науки, економски науки или безбедност, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), најмалку 3 (три) години работно искуство. 

Посебни услови
поседува безбедносен сертификат на класифицирани информации со степен строго доверливо, односно со безбедносна проверка да е утврдено дека не постои безбедносен ризик од вработување на лицето со степен на класифицирани информации од степен строго доверливо. 

Заинтересираните кандидати потребно е да достават: уверение за државјанство на РСМ (не постаро од 6 месеци), лична биографија (CV) не поголема од 5 страни со задолжително наведен контакт телефон и адреса, мотивационо писмо од најмногу 500 зборови, диплома или уверение за завршено образование со просек за успех, доказ за англиски јазик, доказ за познавање на бараните компјутерски вештинии доказ за работно искуство (период евидентиран во агенцијата за вработување како работен стаж). 

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 20 1 9 година се: од точка 1 2 и точка 1 3 за Албанец(ка) 3 и точка 14 за Турчин(ка) 1 и Ром(ка) 1. 

15. Помлад иншекторза спречување на финансиски измами соевропскифондовиза ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001, Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 26. 493, 00 денари, 

16. Помлад инспектор за финансиски истраги за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001, Два (2) извршители, со основна плата во нето износ од 26. 493, 00 денари, 

17. Помладинспектор за даночни измамии даночно затајување за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001, Два (2) извршители, со основна плата во нето износ од 26. 493, 00 денари, 

18. Помлад Инспектор за оперативна стратешка анализа и документирање за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001 Три (3) извршители, со основна плата во нето износ од 26. 493, 00 денари, 

Општи услови
државјанин на Република Северна Македонија, психофизички здраво (способно лице) и со предиспозиции за вршење на работите на финансиски полицаец, ниво на квалификации VI A според Националната рамка на високообразовните квалификации, најмалку 240 кредити според ЕКТС илизавршен VII/1 степен од областа на правни науки, економски науки или безбедност, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕвропскатаУнија (англиски, француски, германски), со или без работно искуство. 

Посебни услови
поседува безбедносен сертификат на класифицирани информации со степен строго доверливо, односно со безбедносна проверка да е утврдено дека не постои безбедносен ризик од вработување на лицето со степен на класифицирани информации од степен строго доверливо. 

Заинтересираните кандидати потребно е да достават:
уверение за државјанство на РСМ (не постаро од 6 месеци), лична биографија (CV) не поголема од 5 страни со задолжително наведен контакт телефон и адреса, мотивационо писмо од најмногу 500 зборови, диплома илиуверение за завршено образование со просек за успех, доказ за англиски јазик и доказ за познавање на бараните компјутерски вештини.

НАПОМЕНА; Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 година се: од точка 15, точка 16 и точка 17 за Македонец(ка) 5 и точка 18 за Албанец(ка) 3. 

19. Помлад инспектор за испитување на мобилни уреди за ниво Б4 шифра ФИН 0208Б04001, Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 26. 493, 00 денари, 

20. Помлад инспектор за информатички технологии и поддршказаниво Б4 шифра ФИН02 08 Б04 001, Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 26. 493, 00 денари, 

Општи услови
државјанин на Република Северна Македонија, психофизички здраво (способно лице) и со предиспозиции за вршење на работите на финансиски полицаец, ниво на квалификации VI A според Националната рамка на високообразовните квалификации, најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од обласга на информатичкокомуникациските науки, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), со или без работно искуство. 

Посебни услови
поседува безбедносен сертификат на класифицирани информации со степен строго доверливо, односно со безбедносна проверка да е утврдено дека не постои безбедносен ризик од вработување на лицето со степен на класифицирани информации од степен строго доверливо. 

Заинтересираните кандидати потребно е да достават: уверение за државјанство на РСМ (не постаро од 6 месеци), лична биографија (CV) не поголема од 5 страни со задолжително наведен контакт телефон и адреса, мотивационо писмо од најмногу 500 зборови, диплома илиуверение за завршено образование со просек за успех, доказ за англиски јазик и доказ за познавање на бараните компјутерски вештини. 

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 20 1 9 година се: од точка 19 за Албанец(ка) 1 и точка 20 за Ром(ка) 1. 

21. Полициски службеник за прифат за ниво В 1 шифра ФИН 02 08 B01 001, Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 23. 246, 00 денари. 

Општи услови
држав j анин на Република Северна Македониj a, психофизички здраво (способно лице) и со предиспозиции за вршење на работите на финансиски полицаец, ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕвропскатаУнија (англиски, француски, германски), најмалку 2 (две) години работно искуство. 

Посебни услови
поседува безбедносен сертификат на класифицирани информации со степен строго доверливо, односно со безбедносна проверка да е утврдено дека не постои безбедносен ризик од вработување на лицето со степен на класифицирани информации од степен строго доверливо. 

Заинтересираните кандидати потребно е да достават: уверение за државјанство на РСМ не постаро од 6 месеци лична биографија CV не поголема од 5 страни со задолжително наведен контакт телефон и адреса, мотивационо писмо од најмногу 500 зборови, доказ за завршено образование (диплома за завршено средно образование и сведителства од сите години), доказ за англиски јазик, доказ за познавање на бараните компјутерски вештини и доказ за работно искуство (период евидентиран во агенцијата за вработување како работен стаж). 

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 година се: Албанец(ка) 1 Заработнитеместаодточките15, 16, 17, 18, 19, 20и21 кандидатите се стекнуваат со статус „финансиски полицајциприправници" и во рок од шест месеци полагаат стручен испит. Приправниците кои нема да го положат стручниот испит импрестанува работниот однос. 

Проверката на работните способности за вработување во Управата за финансиска полиција на избраните кандидати, ќе се изврши од страна на определена здравствена установа пред склучување на договорот за вработување, a согласно Правилникот за начинот за проверка на работните шособности за вработување во Управата за финансиска полиција бр. 0228652/1 од 2 1. 8. 2014 година.

Управата за финансиска полиција ќе врши безбедносна проверка на избраните кандидати за финансиски полицаец пред склучување на договорот за вработување, по претходно дадена писмена согласност од страна на кандидатите, врз основа на што на кандидатот ќе му биде издаден безбедносен сертификат за класифицирани информации со степен соглаено условите предвидени за работното место. Кандидатот што ќе ја одбие безбедносната проверка ќе се смета дека не ги исполнува условите за засновање на работен однос во Управата. 

Кандидатите задолжително го наведуваат работното место за кое аплицираат. 

Горенаведените документи потребно е да се достават во оригинал или копија заверена на нотар. 

Приjавите со потребните документи даседоставатдо Архивата на Управата за финансиска полицијаилипрекупоштана следната адреса:

Управа за финансиска полиција
Плоштад Пресвета Богородица бр. З, кат 1, 1000 Скопје
со назнака: за" [АВЕН ОГЛАС БР: 01/2019"

Рокот за доставување на потребната документација изнесува петнаесет (15) дена, сметано од денот на објавување на јавниот оглас во дневниот печат. 

Ненавремена, нецелоснаи неуредна документациј а, нема да биде предмет на разгледување од страна на Комисијата за вработување во Управата за финансиска полиција. 

По извршената селекција на пријавените кандидати кои доставиле уредни пријави за работното место, ќе биде спроведено интервју во просториите наУправата за финансиска полиција. 

Управата за финансиска полициј a ќе изврши избор во рок согласно со член 39 од Законот за финансиската полиција. 

Почетокот и завршетокот на дневното и неделното работно време за сите огласени работни места е утврден влез од 08:00 до 08:15 часот излез од 16:00 до 16:15 часот, од понеделник до петок.

 

Извор: Факултети 

 

 

 

Добивајте вести на Viber

05.07.2019 - 20:10

 

 

 

 

 

 

 

Редакцијата на Press24 не сноси никаква одговорност за коментарите. Бидејќи се генерираат преку Facebook за нив важат правилата и условите на социјалната мрежа

најчитано сега